Java中5个基础面试题

2016-10-28

[1]      将一个float 或 double 类型转换为整型时,会四舍五入吗? [2]      如果已经定义了构造方法 (无论是否有参数),编译器还会创建缺省...